Family Night for First-Generation College Students

On February 22, 2012 from 5-7pm, Counseling Services in cooperation with Student Affairs, MOSAIC Cross-Cultural Center, and others will be hosting the first annual Family Night for First-Generation College Students. "First-Generation College Students" are students whose parents did not attend college. We are also called "First in My Family" and "Students whose Parents did not attend College." The event will be held in the Martin Luther King Library, Room 225/229.

El 22 de Febrero del 2012 de 5 a 7 p.m. Los Servicios de Consejería en colaboraci—n con el departamento de Asuntos Estudiantiles, el Centro cross-cultural Mosaico, y otros departamentos de la Universidad Estatal de San José (SJSU) patrocinaran la primera noche de la Familia anual para estudiantes universitarios de primera generaci—n. "Estudiantes universitarios de primera generaci—n" son los estudiantes cuyos padres no asistieron a la universidad; también son los estudiantes que son los "primeros en su familia" en asistir a la universidad. El evento se llevará a cabo en la Biblioteca Martin Luther King en los cuartos 225 y 229.

於2012年2月22日下午5時7時,學生諮商中心, 學生事務處,馬賽克跨文化的中心,和其他的單位將舉辦地一屆”第一代大學生家庭之夜”。 “第一代大學生” 是指父母沒有上過大學的學生。也被稱為“我家的第一人”和“父母沒有上過大學的學生”。本次活動地點是在馬丁路德金圖書館225室和229。

Ngày 22 Tháng Hai, 2012 từ 7:00-5, Tư vấn Dịch vụ trong hợp tác với các vấn đề sinh viên, Trung tâm Văn hóa Cross-MOSAIC, và những người khác sẽ được lưu trữ trong đêm gia đình đầu tiên hàng năm dành cho sinh viên trường Cao đẳng đầu tiên thế hệ đầu tiên. "Thế hệ sinh viên trường Cao đẳng đầu tiên" là sinh viên có cha mẹ không đi học đại học. Chúng tôi cũng được gọi là "đầu tiên trong gia đình của tôi" và "Sinh viên có bậc cha mẹ đã không tham dự trường Cao đẳng." Sự kiện này sẽ được tổ chức tại Phòng Martin Luther vua Thư viện 225 và 229.

  • Event: Family Night for First-Generation College Students
  • Date: February 22, 2012
  • Time: 5:00pm - 7:00pm
  • Location: Martin Luther King Library; Room 225/229

Register for the Family Night for First-Generation College Students event now!