Goodwill Class 2001/2002

NAME COMPANY EMAIL
Amy Biagini PricewaterhouseCoopers arbiagini@hotmail.com
Susan DiPietro   dipietro@lanset.com
Marianne Duhaterov Deloitte marianneduhaterova@yahoo.com
Hui Feng Deloitte lemon_feng@hotmail.com
Bing Li Frank Rimerman & Co. libzhang@hotmail.com
Suli Lin Franchise Tax Board linsuli@hotmail.com
Jian Nie Berger Lewis Accountancy jian_nie@hotmail.com
Amy Phariss Chad Hoesing, CPA Inc. white1ger@comcast.net
Hui (Audrey) Wang Cisco Systems wanghui736@hotmail.com
Nan Wang ARM Inc. jiafeimao26@gmail.com
Limei Zhang PricewaterhouseCoopers limei.zhang@us.pwc.com


Missing Good Will Class Alums

Ying Cao
Robert B. Chang
Rongling Chen
Huizhuo Liu
Donna Lee Mills