FIFO for LIFO 2008/2009

NAME COMPANY EMAIL
Tiffany Chan    
Huawei (Vivian) Chen     
Yuying Du      
Scott Ferguson   scottkferguson@yahoo.com
Zhilan He    hezhilan@gmail.com
Hubert Ho     
Anthea Huang    Anthea.huang@gmail.com
Helen Hui     
Tatiana Kryukova    
Deanna Linton    
PricewaterhouseCoopers   Drlinton1@sbcglobal.net
Litao Liu    PricewaterhouseCoopers Liulitao2001@yahoo.com
Ling Mei Greenstein Rogoff Olsen & Co. CPA lingmeilu@gmail.com
Radu Mihnea    
Kimberly Nguyen    
Joshua Piazza   12_second_Ls1@comcast.net
Anjun Wang Burr, Pilger & Mayer, LLP Angie.waj@gmail.com
Xiaohuan Wang    
Yanyan Wang PricewaterhouseCoopers  Dreamypiglet04@gmail.com
Wayne Wollesen  PricewaterhouseCoopers  Wayne.wollesen@hotmail.com
Chang Yan PricewaterhouseCoopers yanhelen@gmail.com
Jing Yi     
Hong Yu    
Fei Yuan       
Yan Zhang