Zhang, Jian

Zhang, Jian

Associate Professor, Accounting & Finance

Email

Preferred: jian.zhang@sjsu.edu

Telephone

Preferred: (408) 924-3493

Education

  • Doctor of Philosophy, Arizona St Univ, 2005

Links