John Marlovits

John

Senior Lecturer
Ph.D. UC Santa Cruz, 2008

Office Hours:

T 11:00am-12:00pm


Clark Hall 463
408-924-5542
john.marlovits@sjsu.edu