Okuda, Roy K

Okuda, Roy K

Professor, Chemistry

Email

Preferred: roy.okuda@sjsu.edu

Telephone

Preferred: (408) 924-2525

Links