MATH 203 Projects

Jian-Long Liu, Zhu Liang, Chenchen Shen, Xueqin Yin, and Wanzhen Wu (2013). Simulations, metamodeling and stochastic kriging. Sponsored by IBM (Almaden Research Center).