HDCC with president
Congressman Jimmy Panetta visits the HDCC

Welcome to the Healthy Development Community Clinic!

Wellness. Mental Health. Education.

Bienvenidos a la Clínica Comunitaria de Desarrollo Saludable

Bienestar. Salud mental. Educación.

 Chào mừng đến với trung tâm phát triển cộng đồng lành mạnh

Sức khỏe. Sức khỏe tâm thần. Giáo dục.

Our Mission

The Healthy Development Community Clinic (HDCC) provides services to support well-being among children, youth, and families in San Jose.

Nuestro Misión

La Clínica Comunitaria de Desarrollo Saludable brinda servicios para apoyar el bienestar de los niños, jóvenes y familias en San José.

Sứ mệnh của chúng tôi

Trung tâm phát triển cộng đồng lành mạnh cung cấp dịch vụ để hỗ trợ hạnh phúc giữa trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình ở San Jose.